Университетската библиотека е основана през 1961г. заедно с основаването на Университета.

Библиотечният фонд е изграден в съответствие с потребностите на Университета и  съдържа около 280 000 библиотечни документа от всички области на науката.

Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.
         
Библиотеката е  съставена от Централна библиотека и 6 филиални библиотеки:

  • Математическа библиотека
  • Педагогическа библиотека
  • Библиотека „Западни филологии и американистика”
  • Библиотека по новогръцки език, култура и литература
  • Юридическа библиотека
  • Икономическа библиотека
  • Европейски документационен център


Вижте този адрес: www.myendnoteweb.com за създаване на собствена библиографска база данни. Инсталирайте Internet Explorer plug-in за лесно прехвърляне на записите от един формат в друг.