Шеста Национална Студентска Научна Конференция

baner

Катедра "Екология и ОOС"

Катедра "Екология и ОOС" е специализирано структурно звено във Биологически факултет към ПУ"Паисий Хилендарски". Към настоящия момент в нея работят четири хабилитирани преподаватели, трима главни асистенти, трима докторанти и двама биолози. Основна задача на катедрата е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и Опазването на околната среда. Катедрата е водеща в обучението на студентите от бакалавърската специалност „Екология и ОOС” и специалност „Екология на биотехнологичните производства” на Биологичния факултет, като извежда основната част от лекции и упражнения в тях. Организира и провежда обучение за придобиване на образователно- квалификационна степен "магистър" в три магистърски програми "Екология и опазване на екосистемите", „Екология на водни екосистеми и аквакултурнипроизводства” и „Екология, управление и контрол на околната среда“, както и за научно образователната степен "доктор" по специалността "Екология и опазване на природните екосистеми" (02.22.01). Специалистите от катедрата са квалифицирани за научно-изследователска работа в различни направления на екологията.