Влез в час. Стани #човекзапример с програма „Заедно в час“

Остава ви още малко време в университета и мислите какво да правите от тук нататък? Искате работата ви да ви развива, но и да правите нещо социално значимо?


Ако това се отнася за
вас, заповядайте на среща-презентация и представяне на програмата на Заедно в час в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, организирана със съдействието на Кариерен център към университета. По време на събитието ще представим програмата си за лидерство и социален принос, възможностите за кандидатстване в нея и перспективите за професионално реализация, които предлагаме пред студентите.

Срещата е отворена към студенти от всички специалности, които биха имали интерес да научат повече за Заедно в час и да работят за позитивнапромяна в образователната система и обществото.

Събитието ще се проведе на 24.04.2017г. (понеделник), от 14:00 часа в зала Компас, Ректорат.

По време и след презентацията ще имате възможност да се срещнете лично с представители на екипа и с настоящи учители
на Заедно в час, към които да зададете въпросите си за програмата.

Събитието е безплатно, но с предварителна регистрация на:http://bit.ly/2otqfzH

Очакваме ви с нетърпение!

24.
04.2017г. (понеделник)
1
4:00 часа
Зала
Компас

Пловдивски университет


Шести годишен академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“
Обява за набиране на доклади - 2017 г.
Институт за икономическа политика организира (ИИП) за шеста поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът, който е учреден по идея на проф. Андраш Инотай, почетен президент на Института, и реализиран от 2012 г. досега с любезната финансова подкрепа на приятели и партньори на ИИП, има за цел да подкрепя млади изследователи с интереси в областта на международните финанси – сфера, в която приживе д-р Иванка Петкова работи активно в професионален и академичен план.
В първата фаза на конкурса (с краен срок 11 юни 2017 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси, който не са публикувани до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните доклади ще бъдат разгледани отново от членовете на международната академична комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония през ноември/декември 2017 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е както следва:
1-во място – 1 500 лв.
2-ро място – 1 000 лв.
3-то място – 750 лв.
Д-р Иванка Петкова е основател на Институт за икономическа политика и председател на настоятелството му до 2011 г.; дългогодишен преподавател в Техническия университет – София, Университета за национално и световно стопанство и Висшето училище по застраховане и финанси; автор на редица статии и научни разработки в областта на финансовите пазари, банковото дело и икономическата политика. В периода 1997-2001 г. д-р Петкова е заместник-председател на Борда на директорите на Българската фондова борса. В качеството си на посланик на Република България в Конфедерация Швейцария в периода 2001 до 2004 г. има основен принос за премахването на визовите ограничения, прилагани за български граждани в страната.
2
Условия за участие в академичния конкурс
Допустимост на кандидатите Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години. Участниците следва да изпратят по ел. поща сканирано копие от дипломата си за придобиване на научна степен „доктор“ или уверение от своя университет/научна институция, че са зачислени като докторанти. Тези документите следва да бъдат изпратени заедно с предложението за доклад.
Изисквания В първата фаза на селекционната процедура кандидатите представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси. Предложенията за доклади се изпращат до 11 юни 2017 г., следва да са на тема по избор, да съдържат титулна страница, аргументация за актуалността на темата, концепция, изследователска методология и литература. Документът следва да бъде изготвен на български и английски език като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, чиито автори ще получат възможност за цялостно разписване на доклади в рамките на финалния етап на конкурса. ИИП ще уведоми персонално всички кандидати за решението на комисията кои предложения за доклади са одобрени за участие във финалния етап на конкурса, т.е. ще влезнат в надпревара за разпределение на наградния фонд на база на цялостно разписване на докладите. Финалните доклади следва да отговарят на следните условия: да бъдат изготвени на български и английски език с максимален обем 25 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space. Авторите следва да отделят особено внимание на цитирането в своите разработки (предложения за доклади и доклади) с цел избягване на съмнения за плагиатство. Всички разработки ще бъдат обект на проверка за плагиатство.
По преценка и след консултация с академичната комисия, Институт за икономическа политика си запазва правото да промени броя на финалистите в конкурса.
3
График на академичния конкурс за 2017 г.
Срок
Фаза на конкурса
Пояснения
11 април 2017 г.
Официално начало на конкурса
Обявата се публикува на страницата на ИИП и в социалните медии. Информация се разпраща до български университети/ научни институции, сдружения и партньорски организации.
11 юни 2017 г.
Краен срок за изпращане на предложенията за доклади и съпътстващите документи
Предложенията за докладите трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org на вниманието на Драгомир Белчев, финансов директор на ИИП.
3 юли 2017 г.
ИИП уведомява кандидатите за решението на комисията
След анонимен преглед на предложенията за доклади, ИИП информира всички кандидати за решението на комисията.
3 септември 2017г.
Финалистите изпращат докладите си за междинен преглед
ИИП изпраща получените чернови на докладите на комисията за коментари и препоръки, насочени към подобряване качеството на финалните доклади.
25 септември 2016 г.
Изпращане на коментарите и препоръките до финалистите
След анонимен преглед от страна на комисията, ИИП изпраща коментарите и препоръките до авторите.
15 октомври 2017 г.
Предаване на финалните доклади
Финалните доклади трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org
5 ноември 2017 г.
Оценка на финалните доклади
Всеки член на комисия самостоятелно разглежда финалните доклади и ги оценява по единна методология.
12 ноември 2017 г.
Арбитраж на резултатите (при нужда)
При равен брой сумарни точки, получени от два или повече доклада, те се изпращат на арбитър, който решава окончателното разпределение на точките.
моември/
декември 2017 г.
Церемония по награждаване в София
Публично представяне на докладите от финалистите, последвано от дискусия и обявяване на класирането.
Методология за оценяване
4
На всеки етап от конкурса предложенията за доклади, черновите и финалните доклади се преглеждат самостоятелно и анонимно от състава на академична комисия с международно участие. Всеки член на комисията може да постави максимум 26 точки на един кандидат според следните критерии:
Критерии за оценка Техническо съответствие – проверява се от ИИП преди изпращане до членовете на комисията (Да/Не); Придържане към тематичната област на конкурса – международни финанси (1-5 точки от всеки член на комисията); Аргументация на актуалността и значимостта на избраната тема (1-5 точки от всеки член на комисията); Изследователска концепция – формулиране на изследователски въпрос, цели, хипотеза и др. (1-5 точки от всеки член на комисията); Предложена методология – оценява се адекватността на избора, дали е реалистичен и изпълним, предлага ли иновативност (1-5 точки от всеки член на комисията); Литература – релевантност, адекватност и авторитетност на източниците (1-5 точки от всеки член на комисията); Цялостна оригиналност/академично достойнство (0-1 точка, която се предоставя по субективна преценка от всеки член на комисията).
Авторски права
След изричното съгласие от страна на авторите, Институт за икономическа политика си запазва правото да публикува докладите на финалистите в конкурса на своята интернет страница. След края на конкурса ИИП не предявява претенции за авторските права върху докладите. Те остават собственост единствено на техните автори. Забранява се всяко възпроизвеждане без изричното съгласие на авторите.

Национален конкурс по одит за студенти

„Млад одитор“

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторска професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област. Освен популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, целта на събитието е и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и в обществото като цяло.

Конкурсът е адресиран към всички студенти, обучаващи се в област счетоводство, финанси и контрол, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. Конкурсът се провежда на български език.

Конкурсът се провежда на три етапа:

1. Първи етап – Регистрация. Студентите се регистрират в специално създадена интернет страница. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието – http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

2. Втори етап – Решаване на тест. Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит, в рамките на периода за да реши теста. След изтичане на времето, теста автоматично се затваря. Успешно положилите теста преминават към трети етап.

3. Трети етап – Решаване на казус. На уеб страницата се публикува казус по одит, за решаването на който студентите имат на разположение два часа.

Пет – членно жури извършва класиране след приключване на трети етап – решаване на казус, и определя трима участници – победители, като се класират съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място.

На официалната церемония по награждаването са поканени всички студенти, които успешно са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите.

Имената на спечелите ще бъдат обявени на самата церемония и в последствие публикувани на сайта на конкурса.


Институт за икономическа политика
стартира изпълнението на проект
„Насърчаване на младежкото
предприемачество“
финансиран по Програмата „Еразъм+“, КД3 Структурен диалог
 Интересувате ли се от предприемаческа дейност?
 Имате ли идея за стартиране на собствен бизнес?
 А питате ли се как бихте могли да повлияете върху политиките за насърчаване на предприемачеството сред младите и да допринесете за облекчаване на условията за стартиране на бизнес?
Ако отговорът на тези въпроси е ДА, а Вие сте млад и активен български гражданин, които би искал да изрази своята гледна точка по отношение на политиките за насърчаване на предприемачеството, сега е времето да се включите във втория етап на проекта на Институт за икономическа политика (ИИП) - „НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО “.
Как може да стане това?
Като участвате в проекта, в рамките на който ще имате възможност не само да се запознаете в конкретика с текущите политики за насърчаване на предприемачеството, но и да изкажете своето мнение и да дадете конкретни предложения за тяхното реформиране, като споделите своите възгледи с представители на ресорните национални и местни институции.
Вярваме, че заедно можем да направим тези политики по-ефективни и ще се радваме да Ви приветстваме в нашата група от младежи по проекта „Enable Youth Entrepreneurship“!
Кой може да участва?
Младежи на възраст между 19 и 30 години от всички градове в България, които проявяват интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране и развитие на бизнес.
Институт за икономическа политика
Ул. “Хан Аспарух” 2; гр. София 1463
Тел. /факс: (+359 2) 952 2947; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.epi-bg.org
2
Ако решите да се включите в изпълнението на проекта, ще имате възможността да вземете участие в следните дейности:
 Участие в един от трите двудневни Форуми за структурен диалог в София, Пловдив или Варна през април и май на 2017 г., които предвиждат:
 конкретизиране на идеите и предложенията за реформи, обсъдени по време на встъпителните срещи в трите града през есента на 2016 г. (в рамките на еднодневно събитие);
 представянето им пред представителите на отговорните институции на местно равнище (в рамките на среща с представителите на съответната община на следващия ден).
 Участие в еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички ресорни национални институции, на които ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството;
 Участие в изготвянето на Документ, който ще съдържа конкретни предложения за реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;
 Участие в екипа, който ще представи финалната версия на Документа с предложения за реформи пред отговорните органи/институции.
Важни уточнения:
 Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Насърчаване на младежкото предприемачество“, ще получат сертификат Youthpass!
 Разходите, които се поемат от организаторите по време на предвидените по проекта събития, включват изхранване и обучителни материали. Бюджетът на проекта позволява възстановяване на транспортните разходи на участниците, само ако те живеят/следват в населени места, разположени в близост до локацията на съответната среща.
 За да може да се получи конструктивен диалог както между младежите, така и с представителите на публичните институции, е желателно избраните за участие в проекта младежи да вземат участие във всички предвидени дейности по проекта.
График на предстоящите Национални младежки срещи и крайни срокове за кандидатстване:
- Среща в Пловдив на 11 април 2017 г.- краен срок за кандидатстване – 9 април 2017 г.
- Среща във Варна на 19 април 2017 г. - краен срок за кандидатстване – 17 април 2017 г.
- Среща в София на 3 май 2017 г.- краен срок за кандидатстване – 1 май 2017 г.
За участие в някоя от Встъпителните срещи: Моля, попълнете формуляра за регистрация. Младежите, избрани за участие в проекта, ще бъдат информирани по ел. поща. За повече подробности можете да посетите сайта на ИИП: www.epi-bg.org

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2017

„Добра Кариера – Добър Живот”

Шестнадесетото издание на „Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот” – най-големият форум за студентски стаж и кариера традиционно ще се проведе в 7 града. За четиринадесети път имаме възможността да реализираме събитието на територията на гр. Пловдив на 05 април 2017г.

Организатор е JobTiger, а генерален спонсор е Нестле България.

Кога? 05 април 2017 г. от 10:00-16:00 ч.

Къде? Конгресен център, Пловдивски панаир

Елате на „Национални дни на кариерата” и:

  • Срещнете водещи компании от различни браншове, които предлагат своите стажантски програми и свободни позиции;
  • Натрупайте опит в общуването с работодатели и научете как да се представяте добре;
  • Запознайте се лично с хората, които избират новите служители на компанията;
  • Разберете какви знания и умения са ви необходими за бъдещата ви кариера;
  • Изберете най-подходящите стаж или работа за вас;
  • Участвайте в интересни дискусионни панели. Регистрирайте се ТУК!

Включете се в предварителните срещи, където лично ще получите съвети как да се подготвите за „Национални дни на кариерата“ 2017: ТУК!

Вижте кои фирми ще участват на форума: http://national.careerdays.bg/bg/participants/plovdiv

За въпроси ни търсете на: http://careerdays.bg/contacts.php

 

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.