Изкачи се към успеха с Дни на кариерата в секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг!

Ела на 15 октомври в Пловдивски Панаир, Конгресен Център.

Ще имаш възможността да се срещнеш лично с представители на най-големите български и международни компании, предлагащи възможности за реализация в секторите.

Събитието във Facebook:

-       Пловдив – 15 Октомври - 10:00-16:00ч.

Входът за всички посетители е свободен.

Събитието се организира от JobTiger, с финансовата подкрепа наLiveArea,Accenture Bulgariaи Milestone Systems Bulgaria.

ЛЕТНИ КУРСОВЕ
Стипендията цели задълбочаване на познанията по немски език
(общоезиков и специализиран) и странознание. Предназначена е за
студенти в бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.
Продължителността на стипендията е най-малко 18 курсови дни с минимум
25 учебни часа на седмица.
Размерът на стипендията е еднократна сума от 950 €, пътни разходи (250
€), застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване.
Минималното ниво на владеене на немски език към момента на
кандидатстване е A2 според Общата европейската езикова рамка.
Срокът за кандидатстване е до 1 декември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА
ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Стипендията предоставя възможност за изучаване на магистърска програма
в държавно признат университет (държавен или частен) в Германия.
Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички
специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър).
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е отпускане на стипендията за още една учебна година в
зависимост от програмата на обучение в университета и от успехите на
стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ
ПО АРХИТЕКТУРА
Стипендията предоставя на дипломиралите се студенти в областта
архитектурата възможност за продължаващо обучение в Германия.
Стипендията насърчава обмяната на опит и възможностите за контакт с
колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една учебна година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 30 септември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ
В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙН, ФИЛМ И ВИЗУАЛНИ
КОМУНИКАЦИИ
Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на
изящните и сценични изкуства, филм и визуални комуникации възможност
за продължаващо обучение в Германия. Стипендията насърчава обмяната
на опит и възможностите за контакт с колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 30 ноември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ПО МУЗИКА
Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на
музиката възможност за продължаващо обучение в Германия. Стипендията
насърчава обмяната на опит и възможностите за контакт с колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 15 октомври 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА
СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО
Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на
сценичното изкуство (драма, театър, режисура, танц и хореография) за
продължаващо обучение в Германия. Стипендията насърчава обмяната на
опит и възможностите за контакт с колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2018 година.


ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
( 7 – 10 МЕСЕЦА)
Стипендията е насочена към докторанти и млади учени. Предназначена е за
изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски
държавно признат университет или в друг извън университетски
изследователски институт с дисертация в България.
Размерът на стипендията е 850 € месечно з а завършили с първа диплома и
1.200 € месечно за получилите докторска степен.
ДААД поема медицинската застраховка, пътните разходи, еднократна
финансова помощ за изследователска дейност; при определени условия се
отпускат месечни добавки за наем и за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Продължителността на стипендията е 7 – 10 месеца.
Срок за кандидатстване е до 15 ноември 2018 година.


КРАТКОСРОЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
(ДО 6 МЕСЕЦА)
Стипендията е насочена към докторанти и млади учени.
Предназначена е за изследователски проекти в германски университет или
в друг извън университетски изследователски институт.
Продължителността на стипендията е между 1 и 6 месеца.
Размерът на стипендията е 850 € месечно за завършили с първа диплома и
1.200 € месечно за получилите докторска степен.
ДААД поема медицинската застраховка и пътните разходи (в случай че те
не се поемат от трета страна).
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ С ПАРТНИРАЩ НАУЧЕН
РЪКОВОДИТЕЛ В ГЕРМАНИЯ
Стипендията е насочена към висококвалифицирани докторанти и млади
учени.
Предназначена е за разработване на части от изследователски проект в
държавен или държавно признат университет или извънуниверситетски
изследователски институт в Германия в рамките на изготвянето на
докторска дисертация със защита в България.
Докторантите имат научен ръководител както в български, така и в
германски университет („Sandwich-Modell“). Проектът трябва да е
съгласуван с двамата научни ръководители.
Продължителността на стипендията е 2 години. Стипендията се отпуска до
12 месеца с възможност за удължаване.
Размерът на стипендията е 1.200 € месечно.
ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване,
пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна), еднократно
финансиране за изследователска дейност; месечни добавки за
придружаващи членове на семейството. Възможност за финансиране на
езикови курсове.
Поемат се разходите на пътуване и престой до 10 дена на научните
ръководители :
o на научния ръководител от българска страна до Германия с цел
да проследи работата на докторанта;
o на научния ръководител от германски страна до българския
университет, за да вземе участие в защитата на докторската
работа.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 година.


БИЛАТЕРАЛНА (COTUTELLE) ДОКТОРАНТУРА
Стипендията е насочена към висококвалифицирани докторанти и млади
учени с право на защита.
Предназначена е за изследователски престой в държавно признат
университет в Германия за изготвяне на докторска дисертация.
Докторантите имат двама научни ръководители – в български и в германски
университет (Cotutelle-Verfahren). Условие е да има сключено споразумение
между двата университета относно плана на докторантурата.
Продължителността на стипендията е до 18 месеца в рамките на 3
последователни години.
ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване,
пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна), еднократно
финансиране за изследователска дейност; месечни добавки за
придружаващи членове на семейството. Възможност за финансиране на
езиков курс.
Размерът на стипендията е 1200 € месечно.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ В
ОБЛАСТТА НА АРХИТЕКТУРАТА
Стипендията е предназначена за преподаватели и учени с придобита
докторска степен в областта на архитектурата за осъществяване на
сътрудничество с германско висше учебно заведение или институт.
ДААД поема пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен –
2.000 € месечно за асистенти и доценти; 2.150 € месечно за професор.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ В
ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНОТО ИЗКУСТВО, СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО,
ДИЗАЙН, ФИЛМ И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ
Стипендията е предназначена за преподаватели и учени с придобита
докторска степен в областта на изящното изкуство, сченичното изкуство,
дизайн, филм и визуални комуникации за осъществяване на сътрудничество
с германско висше учебно заведение или институт.
ДААД поема пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен –
2.000 € месечно за асистенти и доценти; 2.150 € месечно за професор.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ В
ОБЛАСТТА НА МУЗИКАТА
Стипендията е предназначена за преподаватели и учени с придобита
докторска степен в областта на музиката за осъществяване на
сътрудничество с германско висше учебно заведение или институт.
ДААД поема пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен - 2,000
€ месечно за асистенти и доценти; 2,150 € месечно за професор.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


ДВУСТРАНЕН ОБМЕН НА УЧЕНИ
DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на
международните отношения и двустранното сътрудничество в научни
изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на
обменните програми са културен обмен и двустранни споразумения с
чуждестранни партньорски организации.
Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с
придобита докторска степен.
Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за
професори.
ДААД поема пътните разходи за всяка изпращаща страна в двете посоки,
освен ако не е упоменато друго в двустранната спогодба.
Продължителността на стипендията е от 14 дни до 3 месеца.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ
( ПРЕСТОЙ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ )
Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с
придобита докторска степен. Предназначена е за извършване на работен
проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или
изследователски институт.
Размер на стипендията: в зависимост от университетската степен - 2,000 €
месечно за асистенти и доценти; 2,150 € месечно за професор.
ДААД поема също така и пътните разходи (в случай че те не се поемат от
трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА БИВШИ СТИПЕНДИАНТИ НА ДААД – АЛУМНИ
Стипендията е насочена към бивши ДААД-стипендианти, финансирани от
ДААД за повече от 6 месеца или дългосрочни стипендианти на бившата
ГДР, които са се върнали в страната най-малко преди три години и работят
във висши училища, научни институти или в държавната администрация.
Стипендията е предназначена за осъществяване на изследователски или
работен проект в германски държавен университет или извън
университетски изследователски институт.
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен –
2.000 € месечно за асистент, доцент и 2.150 € месечно за професор.
ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от
трета страна).
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.

       EURES СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО №

Информация за работодателя

Име*:

 

МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

Лице за контакт:*

Всички документи за предварителна селекция на кандидата се изпращат до EURESБългария Даниела Пирянкова

 

Защита на лични данни

Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.

 

Адрес: *

 

ГР. ПЛОВДИВ 4003

УЛ. ГЕОРГИ ТРИНГОВ 3

Държава:*

България

Тел:*

0882 825 004

Факс:

 

E-mail:*

d.piryankova@az.government.bg

Web site:

http://www.milarainternational.com/

Сектор:

Производство

Електроника; Електротехника; Машиностроене

Юридически статус:*

Дружество с ограничена отговорност

Дата на регистрация:

23.03.2006

Информация за работното място

Наименование на позицията *

Монтажник, сглобяване на механични детайли

Описание на длъжността/Отговорности:*

Задължения: Сглобяване на механични възли, сглобяване на пластмасови детайли и компоненти, работа с машини и инструменти, подреждане на детайлите и компонентите с цел оптимизиране на работата.

Брой свободни работни места:*

10

Изисквания към кандидатите

Образование:

Средно

Професионална квалификация:

Не се изисква специална квалификация, препоръчително е кандидатите да притежават технически умения

Опит:

Не се изисква – компанията предлага въвеждащо обучение. Приемат се и студенти, които имат възможност за работа.

Езикови умения:

/владеене на език, в каква степен/

Не

Шофьорска книжка:

Не

Други:

При наличие на кандидати от населени места извън Пловдив, компанията има възможност за осигуряване на квартира или поемане на транспортни разходи, в зависимост от всеки индивидуален случай.

Компанията предлага:oтлични условия на работа в динамична среда; работа в млад и енергичен екип; мотивиращо заплащане и социални придобивки; възможности за развитие в международна компания.

Заплаща и условия на заетост

Заплата /минимална/максимална заплата, бруто, нето/:

Стартова заплата от 700 лв., която в зависимост от опита и уменията може бързо да нараства.

Система на заплащане /седмично, месечно/:

месечно

Месторабота:

Пловдив

Начална дата за започване:

Възможно най-скоро

Период на договора /срочен, постоянен, период на изпитване/:*

постоянен

Работно време /пълно, непълно/:

Пълно

Бр. работни часове на седмица:

48

Работа на смени и почивни дни:

 

Настаняване /работодателят съдейства ли за намиране на жилище, поема ли заплащането му/:

Да

Храна /осигурена/заплатена от работодателя/:

Не

Пътни разходи до страната /поемат ли се от работодателя/:

Възможно е покриване на пътните разходи до гр. Пловдив и обратно, при условие че кандидатът живее извън територията на града.

Други:Начин за кандидатстване

Документи, изисквани от работодателя:

CV

Език, на който да бъдат представени документите:

Български

Къде да се изпращат документите /на EURES съветника или на работодателя/:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURESБългария), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт

СТРОИТЕЛНА ФИРМА ПРЕДЛАГА РАБОТА

на ОБЕКТ в гр. ПЛОВДИВ, ул. Панагюрище № 19-29

1.ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ – 1 бр.

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС – КАТ В

ПРИЕМА, СЪХРАНЯВА И ПРЕДАВА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРИОБЕКТОВИЯ СКЛАД. ТРАНСПОРТИРА МАТЕРИАЛИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ В ГР. ПЛОВДИВ

ЦЕЛОДНЕВНА ЗАЕТОСТ

2.ОБЩИ РАБОТНИЦИ – 3-4 БР.

НЕ Е НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ.

ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ, ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРИ, ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ И Т.Н.

ЦЕЛОДНЕВНА ИЛИ ПОЧАСОВА ЗАЕТОСТ

За контакт - инж. КИСЬОВ, 0894 321 414

ХИПЕРМАРКЕТ АЛАТИ

във връзка с влизането в сезон и увеличението обема на работа Хипермаркет Алати предлага работа за продавач-консултанти на 8 часов и 6 часов работен ден . Позицията и условията са изключително подходящи за студенти.

Може да получите повече информация на :

Тел:032/904556

Или на адрес:

Гр. Пловдив бул.България 125

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.