Печат 

Медицински университет - Пловдив

обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една длъжност

"библиотекар" в Библиотечно-информационния център.Основни дейности: регистрация и библиотечно-информационно обслужване на български и чуждестранни студенти и преподаватели; каталогизация и аналитико-синтетична обработка на библиотечните документи; справочно-библиографска и информационна дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование в областта на библиотечно-информационните науки, информационни технологии и компютърни науки, медицина и сродни науки, филология.
2. Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2 или по-високо.
3. Отлични дигитални умения - работа с MS Office, бази данни, Интернет платформи.
4. Отлични комуникационни умения.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Автобиография - европейски формат.
2. Мотивационно писмо.
3. Копие от диплома за висше образование, вкл. приложението.
4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в Библиотеката на МУ - Пловдив на бул. "Васил Априлов" № 15А в срок до 03.05.2019 г.

С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час кандидатите ще бъдат информирани чрез електронна поща.

Телефони за справка в БИЦ: 032/602 522; 032/602 598.