Печат 

ЛЕТНИ КУРСОВЕ
Стипендията цели задълбочаване на познанията по немски език
(общоезиков и специализиран) и странознание. Предназначена е за
студенти в бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.
Продължителността на стипендията е най-малко 18 курсови дни с минимум
25 учебни часа на седмица.
Размерът на стипендията е еднократна сума от 950 €, пътни разходи (250
€), застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване.
Минималното ниво на владеене на немски език към момента на
кандидатстване е A2 според Общата европейската езикова рамка.
Срокът за кандидатстване е до 1 декември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА
ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Стипендията предоставя възможност за изучаване на магистърска програма
в държавно признат университет (държавен или частен) в Германия.
Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички
специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър).
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е отпускане на стипендията за още една учебна година в
зависимост от програмата на обучение в университета и от успехите на
стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ
ПО АРХИТЕКТУРА
Стипендията предоставя на дипломиралите се студенти в областта
архитектурата възможност за продължаващо обучение в Германия.
Стипендията насърчава обмяната на опит и възможностите за контакт с
колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една учебна година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 30 септември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ
В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙН, ФИЛМ И ВИЗУАЛНИ
КОМУНИКАЦИИ
Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на
изящните и сценични изкуства, филм и визуални комуникации възможност
за продължаващо обучение в Германия. Стипендията насърчава обмяната
на опит и възможностите за контакт с колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 30 ноември 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ПО МУЗИКА
Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на
музиката възможност за продължаващо обучение в Германия. Стипендията
насърчава обмяната на опит и възможностите за контакт с колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 15 октомври 2018 година.


СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА
СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО
Стипендията предлага на дипломиралите се студенти в областта на
сценичното изкуство (драма, театър, режисура, танц и хореография) за
продължаващо обучение в Германия. Стипендията насърчава обмяната на
опит и възможностите за контакт с колеги.
Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от
продължителността на учебната програма. При двугодишни програми
стипендията се отпуска първоначално за една академична година.
Възможно е продължаване на стипендията за още една година в
зависимост от програмата и успехите на стипендианта.
Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу
злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.
Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира
разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Стипендията се отпуска от 1 октомври 2019 г. след успешен прием на
кандидата в университет в Германия.
Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2018 година.


ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
( 7 – 10 МЕСЕЦА)
Стипендията е насочена към докторанти и млади учени. Предназначена е за
изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски
държавно признат университет или в друг извън университетски
изследователски институт с дисертация в България.
Размерът на стипендията е 850 € месечно з а завършили с първа диплома и
1.200 € месечно за получилите докторска степен.
ДААД поема медицинската застраховка, пътните разходи, еднократна
финансова помощ за изследователска дейност; при определени условия се
отпускат месечни добавки за наем и за придружаващи членове на
семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.
Продължителността на стипендията е 7 – 10 месеца.
Срок за кандидатстване е до 15 ноември 2018 година.


КРАТКОСРОЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
(ДО 6 МЕСЕЦА)
Стипендията е насочена към докторанти и млади учени.
Предназначена е за изследователски проекти в германски университет или
в друг извън университетски изследователски институт.
Продължителността на стипендията е между 1 и 6 месеца.
Размерът на стипендията е 850 € месечно за завършили с първа диплома и
1.200 € месечно за получилите докторска степен.
ДААД поема медицинската застраховка и пътните разходи (в случай че те
не се поемат от трета страна).
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ С ПАРТНИРАЩ НАУЧЕН
РЪКОВОДИТЕЛ В ГЕРМАНИЯ
Стипендията е насочена към висококвалифицирани докторанти и млади
учени.
Предназначена е за разработване на части от изследователски проект в
държавен или държавно признат университет или извънуниверситетски
изследователски институт в Германия в рамките на изготвянето на
докторска дисертация със защита в България.
Докторантите имат научен ръководител както в български, така и в
германски университет („Sandwich-Modell“). Проектът трябва да е
съгласуван с двамата научни ръководители.
Продължителността на стипендията е 2 години. Стипендията се отпуска до
12 месеца с възможност за удължаване.
Размерът на стипендията е 1.200 € месечно.
ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване,
пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна), еднократно
финансиране за изследователска дейност; месечни добавки за
придружаващи членове на семейството. Възможност за финансиране на
езикови курсове.
Поемат се разходите на пътуване и престой до 10 дена на научните
ръководители :
o на научния ръководител от българска страна до Германия с цел
да проследи работата на докторанта;
o на научния ръководител от германски страна до българския
университет, за да вземе участие в защитата на докторската
работа.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 година.


БИЛАТЕРАЛНА (COTUTELLE) ДОКТОРАНТУРА
Стипендията е насочена към висококвалифицирани докторанти и млади
учени с право на защита.
Предназначена е за изследователски престой в държавно признат
университет в Германия за изготвяне на докторска дисертация.
Докторантите имат двама научни ръководители – в български и в германски
университет (Cotutelle-Verfahren). Условие е да има сключено споразумение
между двата университета относно плана на докторантурата.
Продължителността на стипендията е до 18 месеца в рамките на 3
последователни години.
ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване,
пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна), еднократно
финансиране за изследователска дейност; месечни добавки за
придружаващи членове на семейството. Възможност за финансиране на
езиков курс.
Размерът на стипендията е 1200 € месечно.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ В
ОБЛАСТТА НА АРХИТЕКТУРАТА
Стипендията е предназначена за преподаватели и учени с придобита
докторска степен в областта на архитектурата за осъществяване на
сътрудничество с германско висше учебно заведение или институт.
ДААД поема пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен –
2.000 € месечно за асистенти и доценти; 2.150 € месечно за професор.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ В
ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНОТО ИЗКУСТВО, СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО,
ДИЗАЙН, ФИЛМ И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ
Стипендията е предназначена за преподаватели и учени с придобита
докторска степен в областта на изящното изкуство, сченичното изкуство,
дизайн, филм и визуални комуникации за осъществяване на сътрудничество
с германско висше учебно заведение или институт.
ДААД поема пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен –
2.000 € месечно за асистенти и доценти; 2.150 € месечно за професор.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ В
ОБЛАСТТА НА МУЗИКАТА
Стипендията е предназначена за преподаватели и учени с придобита
докторска степен в областта на музиката за осъществяване на
сътрудничество с германско висше учебно заведение или институт.
ДААД поема пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен - 2,000
€ месечно за асистенти и доценти; 2,150 € месечно за професор.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


ДВУСТРАНЕН ОБМЕН НА УЧЕНИ
DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на
международните отношения и двустранното сътрудничество в научни
изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на
обменните програми са културен обмен и двустранни споразумения с
чуждестранни партньорски организации.
Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с
придобита докторска степен.
Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за
професори.
ДААД поема пътните разходи за всяка изпращаща страна в двете посоки,
освен ако не е упоменато друго в двустранната спогодба.
Продължителността на стипендията е от 14 дни до 3 месеца.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ
( ПРЕСТОЙ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ )
Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с
придобита докторска степен. Предназначена е за извършване на работен
проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или
изследователски институт.
Размер на стипендията: в зависимост от университетската степен - 2,000 €
месечно за асистенти и доценти; 2,150 € месечно за професор.
ДААД поема също така и пътните разходи (в случай че те не се поемат от
трета страна).
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.


ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА БИВШИ СТИПЕНДИАНТИ НА ДААД – АЛУМНИ
Стипендията е насочена към бивши ДААД-стипендианти, финансирани от
ДААД за повече от 6 месеца или дългосрочни стипендианти на бившата
ГДР, които са се върнали в страната най-малко преди три години и работят
във висши училища, научни институти или в държавната администрация.
Стипендията е предназначена за осъществяване на изследователски или
работен проект в германски държавен университет или извън
университетски изследователски институт.
Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.
Размерът на стипендията е в зависимост от университетската степен –
2.000 € месечно за асистент, доцент и 2.150 € месечно за професор.
ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от
трета страна).
Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с
престой между юни и ноември 2019 година; до 30 април 2019 г. – за
кандидатури с престой между декември 2019 и май 2020 година.